Miljö

PRODUKTENS LIVSCYCKEL

 

Bong ska bidra till en långsiktig ekologisk hållbar utveckling genom att tillverka och erbjuda produkter som under sin livscykel ger minsta möjliga miljöpåverkan.

Värdekedjan för våra kuvert och förpackningar sträcker sig från skogsbruk (ursprunget till pappersråvaran) till den slutgiltiga återvinningen av använda slutprodukter. Bongs hållbarhetsarbete tar sig olika uttryck i värdekedjan beroende på möjlighet till inflytande och prioriteringar. Högst prioritet har åtgärder som syftar till minskad förbrukning av energi och vatten per tillverkad enhet i de helägda produktionsanläggningarna.

Vi ska följa gällande miljölagsstiftning, föreskrifter och myndigheters regler. Tillstånd och villkor utgör endast miniminivån för vårt miljöarbete.

 

BONG ARBETAR AKTIVT MED HÅLLBARHET GENOM ATT BLAND ANNAT:

 

 Vi jobbar konstant med att förbättra våra produktionsmetoder för att minimera miljöpåverkande emissioner.

 

 Vi jobbar aktivt med våra leverantörer och kunder så att utformningen av produkterna prioriterar kretsloppstänkande och hushållning av naturresurser.

 

 Genom information och kommunikation jobbar vi kontinuerligt på att öka kunskapen och medvetandet hos våra medarbetare om olika miljöfrågor.

Ladda ner vår Årsrapport för att läsa mer om hur vi jobbar med Hållbarhet i förhållande till Miljön.
 

 

CERTIFIERINGAR
 

Eftersom Bong är ett paneuropeiskt företag som är aktivt på flera marknader, är vi certifierade med de miljöcertifikat som gäller på dessa lokala marknader. För kuvert i Norden är till exempel Svanen en garanti att kuverten är tillverkade av godkända papperskvaliteter, att lim och tryckfärger är vattenbaserade och att fönstret är avskiljbart. Motsvarigheten i Tyskland är Der Blaue Engel och i Frankrike NF Environnement.


Det har inte funnits någon övergripande märkning på europeisk nivå som passat alla behov. Under senare år har Bong inriktat sig på EU Ecolabel som är ett generellt europeiskt system för märkning som garanterar att produkten går att återvinna samt att utsläppen av kemikalier till luft och vatten har minimerats.

Vi följer samtlig miljölagstiftning enligt både EU och lokala myndigheter.

MILJÖLEDNINGSSYSTEM

För att ytterligare effektivisera miljöarbetet arbetar Bong enligt en plan för miljöcertifiering med målsättning att alla anläggningar inom koncernen ska certifieras enligt ISO 14 001. I dagsläget är åtta av våra produktions-anläggningar certifierade med ISO 14001.

Mer än hälften av våra produktions-anläggningar är både FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) certifierade, och ytterligare fem anläggningar är FSC-certifierade.

Innebörden av att kuvert och förpackningar är märkta "PEFC" och "FSC" är att tillverkaren garanterar att produkterna är gjorda av råvara från skogar som är skötta i enlighet med de krav som ställs av PEFC och FSC då de certifierar miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. Certifieringen av Bongs anläggningar innebär att insatsvarans ursprung kan följas och garanteras genom hela produktionen.

Copyright 2015 Bong AB | Uddevägen 3 | 291 25  Kristianstad | Tel: +46 44 20 70 00 | Fax: +46 44 20 70 92 | Privacy Policy