Medarbetare

Motiverade, kompetenta och friska medarbetare är en avgörande konkurrensfaktor på Bongs marknader. Vi strävar efter att skapa en hållbar arbetsmiljö som attraherar, motiverar och utvecklar våra medarbetare.

 

MEDARBETARPOLICY

 

Bong värnar om en god relation till anställda i koncernen.
 

baserad på ömsesidig respekt.
 

Ingen form av tvångsarbete eller barnarbete är tillåten inom Bong-koncernen.

Lägsta ålder för anställning är åldern efter avslutad obligatorisk skolgång.
 

Bong erbjuder lika möjligheter för alla medarbetare utan hänsyn till ras, färg, kön, nationalitet, religion, etnisk tillhörighet eller annat kännetecken.
 

Alla anställda ska tillhandahållas en säker och hälsosam arbetsmiljö.

 

I alla bolag i koncernen ska de anställda ha rätt att bilda eller ansluta sig till en fackförening i enlighet med lokala lagar eller principer. 

 

BONGS PERSONALPOLITIK I PRAKTIKEN

 

Bong är ett modernt företag med korta och informella beslutsvägar. Kommunikationen bygger på öppenhet och delaktighet. Chefer informerar medarbetare löpande om utvecklingen lokalt och för företaget. Alla uppmuntras att ta aktiv del i diskussioner om förbättringar av arbetsmiljön som resulterar i färre arbetsskador, högre produktivitet och bättre kvalitet.

 

Bong strävar också efter att premiera meransträngningar. Det finns på flera håll inom koncernen mindre bonusprogram relaterade till exempelvis enhetens resultat, produktionsvolym, mängden reklamationer och leveranssäkerhet.

 

Genom ökad information till chefer och övriga anställda om vikten av friskvård strävar Bong efter att sänka sjukfrånvaron.

 

 

Copyright 2015 Bong AB | Uddevägen 3 | 291 25  Kristianstad | Tel: +46 44 20 70 00 | Fax: +46 44 20 70 92 | Privacy Policy