Uppförandekod

VIKTEN AV VÄGLEDANDE PRINCIPER OCH VÄRDERINGAR I VÅR VERKSAMHET

Det är avgörande för oss att upprätta, och bibehålla förtroende och tillförsikt inom och utanför vår verksamhet. Därför stödjer och tillämpar vi FN:s Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna, International Labour Organizations (ILO:s) grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global Compact, våra kärnvärderingar samt vår Uppförandekod som ett ramverk för vår verksamhet.


Vår Uppförandekod sammanfattar våra gemensamma värderingar och sätter dem i ett sammanhang.  Den är inte avsedd att vara uttömmande. Koden ska användas som en generell vägledning och stödverktyg gällande Bongs förväntningar, i situationer som kan kräva särskild uppmärksamhet och gällande tillgängliga kommunikationskanaler.

Koden gäller alla Bong’s styrelsemedlemmar, chefer, anställda, leverantörer och andra affärspartners, samt oberoende konsulter och tillfälligt anställda eller praktikanter.

Den kompletteras av vår Uppförandekod för Leverantörer, vår Jämställdhets- och Mångfaldspolicy, regler för bolagsstyrning och andra relevanta policies (informationspolicy, policy gällande insiderhandel m.m).

Uppförandekoden är ett levande dokument och kommer att revideras efter behov. Den antogs av styrelsen den 13 december 2017 och trädde i kraft den 1 januari 2018.

Kai Steigleder


CEO, Bong AB

Christian Paulsson


Chairman of the Board

TILLÄMPNING OCH EFTERLEVNAD
 

Vår uppförandekod fastställer de grundläggande principerna för vår verksamhet. Varje chef, ska inom sitt ansvarsområde, se till att varje anställd och affärspartner informeras om uppförandekoden och att den måste efterlevas.

 

Uppförandekoden ska bifogas med alla avtal som sluts med affärspartners, samt med alla anställningskontrakt.

Ladda ner vår Uppförandekod för att läsa mer om hur vi jobbar med Arbetsplats och Miljö, Marknadsfrågor samt Samhälle och Närmiljö.

Mer detaljerad information finns också i vår Uppförandekod för Leverantörer och i vår Jämställdhets- och Mångsfaldspolicy.
 

RAPPORTERA EN ÖVERTRÄDELSE - WHISTLEBLOWER
 

Vi vill att alla våra medarbetare och andra intressenter ska känna att de fritt kan rapportera om de misstänker att det förekommer överträdelser av lagar och förordningar eller av Uppförandekoden. Det kan exempelvis röra sig om misstänkta oegentligheter i bokföring eller finansiell rapportering, potentiella intressekonflikter eller olagliga handlingar, samt eventuella regelbrott gällande miljö- eller mänskliga rättigheter.

Anställda kan rapportera eventuella problem till sin egen chef eller någon annan chef. Om du vill vara anonym kommer din identitet inte att avslöjas om det inte är absolut nödvändigt för att utföra en ordentlig utredning.


Meddelanden kan också skickas av anställda och andra externa intressenter via e-post till en dedikerad och konfidentiell brevlåda, codeviolation@bong.com. Endast en extern oberoende juridisk rådgivare har tillgång till denna e-postlåda, och den rapporterade misstanken kommer att hanteras enligt vår Whistleblowerprocess.

 

Copyright 2015 Bong AB | Uddevägen 3 | 291 25  Kristianstad | Tel: +46 44 20 70 00 | Fax: +46 44 20 70 92 | Privacy Policy