Hållbarhet

Bong och Global Compact

 

Bong deltar i FN:s Global Compact vilket är världens största frivilliga intitiativ gällande företags samhällsansvar. I vårt avtal med UN Global Compact åtar vi oss att integrera detta inititiv och dess principer i vår strategi och företagskultur. Vi rapporterar i enlighet med Global Compact om att vi följer dessa principer i vår årliga hållbarhetsrapport, som också är en så kallad "Communication on Progress".

Vi är stolta över att bekräfta vårt fortsatta stöd till Global Compact’s tio principer och vårt åtagande att arbeta efter dem i vår strategi, kultur och dagliga verksamhet.

DE TIO PRINCIPERNA I FN:S GLOBAL COMPACT


Mänskliga rättigheter

1. Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för de internationella mänskliga rättigheterna inom den sfär som de kan påverka; och

2. försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
 

Arbetsvillkor

3. Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar;

4. avskaffa av alla former av tvångsarbete;

5. avskaffa barnarbete; och

6. inte diskriminera vid anställning och yrkesutövning.
 

Miljö

7. Företag ombeds att stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem;

8.ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och

9. uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
 

Korruption

10. Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.


Under 2017 togs också en rad initiativ – bland annat antog vi nya centrala policyer – för att öka medvetenheten och insikten hos våra medarbetare, affärspartners och leverantörer om det ansvar vi har att integrera dessa principer i vår strategi, kultur och dagliga verksamhet. Läs mer om våra policies och Uppförandekod här.
 

I vår hållbarhetsrapport och Communication on Progress enligt Global Compact, som är en del av vår Årsredovisning 2020, beskriver vi våra ansträngningar för att minska vår och våra leverantörers miljöpåverkan, driva sunda affärer och skapa säkra arbetsplatser där jämställdhet och likabehandling är självklara.

Copyright 2015 Bong AB | Uddevägen 3 | 291 25  Kristianstad | Tel: +46 44 20 70 00 | Fax: +46 44 20 70 92 | Privacy Policy