Intern kontroll

Styrelsen har ansvar för att det finns ett effektivt system för intern kontroll och riskhantering.

Till VD delegeras ansvaret att skapa goda förutsättningar för att arbeta med dessa frågor.

Såväl koncernledning som chefer på olika nivåer i företaget har detta ansvar inom sina respektive områden.
Befogenheter och ansvar är definierade i policies, riktlinjer, ansvarsbeskrivningar samt instruktioner för attesträtter.

Copyright 2015 Bong AB | Uddevägen 3 | 291 25  Kristianstad | Tel: +46 44 20 70 00 | Fax: +46 44 20 70 92 | Privacy Policy