Extra bolagsstämma 2010

Prospekt Bong Ljungdahl AB 26 oktober 2010

 

Klicka här för att läsa prospektet

 

Bolagsstämmoprotokoll 


Här kan du läsa protokollet från Bongs extra bolagsstämma den 22 oktober 2010
 
 
Kommuniké från årsstämma
 
Här kan du läsa kommunikén från Bongs extra bolagsstämma den 22 oktober 2010
 
Here you can read the communiqué of Bong's Extraordinary General Meeting October 22, 2010
 

Kallelse till extra bolagsstämma

Klicka här för att läsa kallelsen till extra bolagsstämma 2010
 
 
Fullmaktsformulär
 
Klicka här för att ladda ner fullmaktsformulär till Bongs extra bolagsstämma
 

Valberedningens motiverade yttrande

Klicka här för att läsa valberedningens motiverade yttrande
 

Informationsbroschyr till aktieägare - Bong går samman med Hamelins kuvertverksamhet
 
Klicka här för att läsa informationsbroschyren till aktieägare
 
 
Förslag till extra bolagsstämma 2010

Styrelsens för Bong Ljungdahl AB (publ) redogörelse enligt 13 kap._6 §, 15 kap. 8 § och 19 kap. 24 § aktiebolagslagen


Styrelsens för Bong Ljungdahl AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 7 § och 15 kap. 9 § aktiebolagslagen

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsens  för Bong Ljungdahl AB (publ) förslag till beslut om införande av en långsiktig rörlig ersättning

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier och konvertibler mot betalning med apportegendom (apportemission)


Villkor för Bong Ljungdahl AB:s konvertibler - serie 2010/2015:1 om högst 400 000 euro


Revisors yttrande

Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse för apportegendomens nytta och värde m.m. enligt 13 kap. 8 § 15 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551)

Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 &, 15 kap. 8 § och redogörelsen och förslag vid beslut om förvärv av egna aktier på bolagsstämma där årsredovisningen inte behandlas enligt 19 kap. 24 § akriebolagslagen (2005:551)

Copyright 2015 Bong AB | Uddevägen 3 | 291 25  Kristianstad | Tel: +46 44 20 70 00 | Fax: +46 44 20 70 92 | Privacy Policy