Viktig information

Elektroniska versioner av det material som du försöker nå görs tillgängliga på denna webbsida av Bong AB (publ) ("Bong") i god tro och endast i informationssyfte.

 

Materialet riktar sig inte till och är inte tillgängligt för personer i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

 

Vänligen läs detta meddelande noggrant – det gäller alla som läser denna webbsida. Vänligen notera att ansvarsfriskrivningen nedan kan komma att ändras eller uppdateras. Du bör därför läsa hela meddelandet varje gång du besöker webbsidan.

 

Utländska personer 

Att ta del av materialet som du försöker nå kan vara olagligt i vissa jurisdiktioner. I andra jurisdiktioner kan det vara tillåtet endast för vissa personkategorier att ta del av materialet. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så.

 

Materialet på denna webbsida får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

 

Materialet på denna webbsida utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Bong. Varken nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna eller någon annan transaktion som beskrivs i materialet på denna webbsida riktar sig till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen eller annan sådan transaktion skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter, konvertibler eller andra värdepapper utgivna av Bong har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter, konvertibler eller andra värdepapper utgivna av Bong överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna och de andra transaktioner som beskrivs i materialet riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

 

Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbsida, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbsida.

 

Grund för tillgång

Tillgång till elektroniska versioner av materialet på denna webbsida ges av Bong i god tro och endast i informationssyfte. Varje person som försöker få tillgång till denna webbsida utfäster och garanterar till Bong att denne gör det endast i informationssyfte. Att göra pressmeddelanden och andra dokument tillgängliga i elektronisk form utgör varken ett erbjudande att sälja eller en uppmaning om att köpa värdepapper i Bong och det utgör heller inte en rekommendation av Bong eller av någon annan part att sälja eller köpa värdepapper i Bong.

 

Använd länkarna nedan för att meddela i vilket land du är bosatt:

USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland/

Sverige eller övriga världen

Copyright 2015 Bong AB | Uddevägen 3 | 291 25  Kristianstad | Tel: +46 44 20 70 00 | Fax: +46 44 20 70 92 | Privacy Policy