Bolagsordning

§1
Bolagets företagsnamn är Bong AB. Bolaget är publikt (publ).

§2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka tillverkning och försäljning av grafiska produkter, kuvert, pärmar och andra bokbinderiartiklar, att äga och förvalta fast och lös egendom, att försälja och uthyra maskiner och inventarier, företrädesvis inom den grafiska branschen, att bedriva finansieringsrörelse, dock att sådan verksamhet varom stadgas i lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse endast skall kunna bedrivas i dotterbolag, samt att driva annan med ovanstående rörelseslag förenlig verksamhet.
 

§3
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 160.000.000 kronor och högst 640.000.000 kronor.

§4
Antalet aktier skall vara lägst 80.000.000 och högst 320.000.000.

§5
Vid bolagsstämma äger envar rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning av röstetalet.

§6
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Kristianstad kommun, Skåne län.

§7
Bolagets styrelse skall bestå av minst 4 och högst 9 ledamöter. Ledamöterna väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§8
Stämman skall utse två (2) revisorer och två (2) suppleanter för dessa. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.

§9
Räkenskapsåret skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§10
Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Malmö.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas

1.     Val av ordförande vid stämman.
2.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.     Godkännande av dagordning.
4.     Val av en eller två justeringsmän.
5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt,
        i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7.     Beslut om

a)     fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande
        fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)     dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
        balansräkningen,

c)     ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

8.     Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
9.     Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall,
        revisorerna.
10.   Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer och
        revisorssuppleanter.
        Annat som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
        bolagsordningen.

 

§11

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. 
Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

 

§12
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Copyright 2015 Bong AB | Uddevägen 3 | 291 25  Kristianstad | Tel: +46 44 20 70 00 | Fax: +46 44 20 70 92 | Privacy Policy