Bolagsstyrning

En effektiv och tydlig bolagsstyrning bidrar till att säkerställa förtroendet för Bongs intressentgrupper och ökar även fokus på affärsnytta och aktieä­garvärde i företaget.

 

Bongs styrelse och ledning strävar efter att genom stor öppenhet underlätta för den enskilde aktieägaren att följa företagets beslutsvägar samt att tydliggöra var i organisationen ansvar och befogenheter ligger.

Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Här finner du beskrivning om hur Bong ämnar agera och sträva efter att leva upp till aktieägare och andra intressenters krav på god ägar- och bolagsstyrning.

Copyright 2015 Bong AB | Uddevägen 3 | 291 25  Kristianstad | Tel: +46 44 20 70 00 | Fax: +46 44 20 70 92 | Privacy Policy